VEDTÆGTER

FOR ISLAMISK KULTUR- OG UNDERVISNINGSCENTER I DANMARK. DIKEV FONDEN

§1 NAVN OG STIFTER

Stk. 1) Fondens navn er Islamisk Kultur- og Undervisningscenter i Danmark. DIKEV Fonden, med tilhørende CVR-nr. 21670995.

Stk. 2) Fonden er stiftet i Helsingør, år 1989, af 33 personer med tyrkisk herkomst for at realisere formålet §2. med deres indsamlinger til grundkapitalen.

 

§2 FORMÅL

Stk. 1) Fondens formål er at yde almen nyttig og almen velgørende støtte til kulturelle, sociale og undervisningsmæssige aktiviteter, herunder støtte, oprette og gennemføre drift af undervisningsforanstaltninger, herunder private skoler, moskeer, forsamlingssteder og lignende, samt kulturelle foreninger.

Fonden skal kunne opfylde sit formål fra egne, gennem køb erhvervede lokaler eller lejede lokaler.

 

§3 UDLEJNING AF LOKALER

Stk. 1Fondens bestyrelse er bemyndiget til at udleje lokaler.

 

§4 MIDLER

Stk. 1) Fondens midler er ved oprettelsen fremkommet ved kontante indskud fra medlemmerne af fonden.

Foreningens grundkapital androg ved stiftelsen kr. 300.000 og i 1999 forhøjet til kr. 5.740.341,00 og forhøjes yderligere med modtagne gaver gennem årene frem til udgangen af 2015 med kr.  22.259.659, så grundkapitalen andrager kr. 28.000.000.

Grundkapitalen er ændret til 34.856.168 kr.

Stk. 2) Grundkapitalen kan forhøjes ved overførsel af midler fra fondens disponible kapital. En sådan forhøjelse skal ske, såfremt det skønnes nødvendigt for at værdien af grundkapitalen kan bevares.

Stk. 3) Desuden kan grundkapitalen forøges med sådanne midler som måtte tilfalde fonden ved arv, gave eller på anden måde.

 

§5 HÆFTELSE

Stk. 1) Fonden hæfter ene og alene med sin formue overfor tredje mands eventuelle krav og således kan intet medlem gøres personlig eller solidarisk hæftende.

 

§6 MEDLEMSKAB

Stk. 1) Som medlemmer af institutionen optages personer, som fremsætter begæring herom, og som udviser stor interesse for at virke for institutionens formål og fremme.

Stk. 2) Mindste indskud eller lignende, der berettiger til medlemskab, er kr. 2.000,00.

Ethvert accepteret indskud af kontante midler og kautionsforpligtelser berettiger til medlemskab af den selvejende institution.

Stk. 3) De af institutionen optagne lån berettiger dog ikke sikkerhedsstiller medlemskab.

Stk. 4) Hvert medlem har 1 stemme på institutionens generalforsamling, uanset indskuddets størrelse.

Stk. 5) Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages, pantsættes eller gøres til genstand for lignende retshandel.

Stk. 6) Bestyrelsen tager stilling til om begæring om medlemskab skal efterkommes.

 

§7 OPHØR AF MEDLEMSKAB

Stk. 1) Medlemskabet af fonden ophører automatisk når fondens bestyrelse har vedtaget dette, og fondens generalforsamling med flertal efterfølgende har godkendt dette.

Stk. 2) Medlemskabet ophører endvidere når det konstateres, at medlemmer, som indenfor eller uden for fonden, modarbejder fondens interesser eller fondens formål.

Stk. 3) Udtræder et medlem af fonden, har vedkommende intet krav på allerede betalte bidrag, kapitalandele eller materielle værdier.

 

§8 BESTYRELSE

Stk. 1) Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der alle skal være myndige og have bopæl i Danmark.

Stk. 2) Bestyrelsen vælger af sin midte, formand, næstformand og kasserer.

Stk. 3) Over bestyrelsesmøder føres et referat, som underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4) Hvervet som bestyrelsesmedlem er vederlagsfrit, herunder hvervet som formand, næstformand og kasserer.

Stk. 5) Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2 årig periode på den årlige generalforsamling, dog således at halvdelen af bestyrelsen på fondens første generalforsamling vælges for en periode af alene 1 år.

Stk. 6) Bestyrelsen har til opgave at varetage medlemmernes og fondens interesser bedst muligt, herunder at forestå den daglige ledelse.

Stk. 7) Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§9 GENVALFORSAMLING

Stk. 1) Ændring af vedtægter og vedrørende opløsning af fonden er bestyrelsen, idet beslutninger vedrørende disse spørgsmål dog også skal være tiltrådt af generalforsamlingen.

Stk. 2) Fonden afholder ordinær generalforsamling hvert år i marts måned.

Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel til medlemmerne, bilagt dagsordenen.

Stk. 3) Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 1 måned før generalforsamlingens afholdelse og senest ved udgangen af februar måned.

Stk. 4) Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandsberetning for det forløbne år
 3. Godkendelse af fondens årsrapport
 4. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af fonden eller uddelinger i henhold til vedtægten, eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 5. Budgetforslag til næste år
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af 2 suppleanter
 9. Valg af 2 revisorer
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Stk. 5) Generalforsamling vælger efter bestyrelsens indstilling blandt sine medlemmer 2 revisorer, som 2 gange årligt uanmeldt gennemgår fondens regnskab, ligesom de 2 revisorer reviderer årsregnskabet, forinden generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 6) Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, såfremt 3 bestyrelsesmedlemmer begærer dette, eller såfremt 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter forslag herom. Indkalde til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt til samtlige medlemmer senest 8 dage efter, at bestyrelsen har modtaget anmodning herom med angivelse af dagsorden.

 

§10 ÅRSRAPPORT OG REVISIONS AF ÅRSREGNSKABET

Stk. 1) Fondens regnskabsår løber fra 1. januar til den 31. december.

Stk. 2) Fonden skal udarbejde årsrapport, som aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.

Stk. 3) Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktive og passiver, den finansielle stilling, samt resultat.

Stk. 4) Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen.

Stk. 5) Fondens årsregnskab skal revideres af en godkendt (statsautoriseret eller registreret) revisor. Revisor vælges af bestyrelsen for et år ad gangen på årsregnskabsmødet. Genvalg kan finde sted.

 

§11 TEGNINGSREGEL

Stk. 1) Fonden tegnes af bestyrelsesformanden sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

§12 FONDENS OPLØSNING

Stk. 1) Islamisk Kultur- og Undervisningscenter i Danmark, DIKEV Fonden – kan opløses efter beslutning herom af bestyrelsen under forudsætning af, at institutionens generalforsamling tiltræder beslutningen således, at mindst ¾ af institutionens medlemmer er til stede, og mindst ¾ af de mødte medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2) En opløsning af fonden kræver fondsmyndighedens tilladelse og samtykke fra Civilstyrelsen.

Stk. 3) Fondens midler og formue er urørlig og kan ingensinde gøres til genstand til fordeling blandt medlemmerne og stifterne.

Stk. 4) I forbindelse med institutionens generalforsamlings vedtagne opløsning bestemmes, at institutionens midler skal fordeles blandt de foreninger, som institutionen har medvirket til oprettelsen af med klausul om, at den tildelte formue aldrig kan fordeles på modtagerforeningens/foreningens medlemmer, idet bestemmes at ingen fordeling må finde sted, før end fondsstyrelsen eller ministeriet har godkendt fordelingen.

 

§13 ÆNDRING AF VEDTÆGTER

Stk. 1) Fondens vedtægter er oprindeligt vedtaget på den stiftende generalforsamling de 1. oktober 1989.

Vedtægterne kan kun ændres ved fondens generalforsamling – efter forudgående indstilling fra bestyrelsen – såfremt ¾ af fondens stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Stk. 3) En vedtægtsændring (bortset fra kapitalforhøjelse) kræver tilladelse fra fondsmyndigheden og eventuelt samtykke fra Civilstyrelsen.

 

Således vedtaget i bestyrelsesmødet, den 02.09.2020.